مقاله
سيستم برق خودرو
سيستم برق خودرو

سامانه (سیستم) برقرسانی خودرو دستگاه برق رسانی که در زمان انتهای تراکم و ابتدای انفجار باعث جرقه زدن شمع می گردد. اطلاعات مختصری در زمینه باتری ، مدارهای الکتریکی ،دینام، استارت،کویل،دلکو الف )باتری یكی از اجزاء اصلی سیستم برق خودرو دستگاهیاست که انرژی شیمیائی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

سامانه (سیستم) برقرسانی خودرو دستگاه برق رسانی که در زمان انتهای تراکم و ابتدای انفجار باعث جرقه زدن شمع می گردد. اطلاعات مختصری در زمینه باتری ، مدارهای الکتریکی ،دینام، استارت،کویل،دلکو الف )باتری یكی از اجزاء اصلی سیستم برق خودرو دستگاهیاست که انرژی شیمیائی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. به عبارت دیگرانرژی الکتریکی را به صورت انرژی شیمیائی در خود ذخیره کرده سپس به صورتانرژی الکتریکی پس می دهد. هر باتری دارای دو قطب می باشد که صفحات مثبتدر داخل باتری بهم متصل شده تشکیل قطب مثبت و صفحات منفی نیز به هم وصلشده قطب منفی را تشکیل می دهند. تشخیص قطبین از یکدیگر معمولاً قطبمثبت را قطورتر ار قطب منفی می سازند و با قطب مثبت را با علامت(+)یا (P) ویابا حلقه پلاستیکی قرمز رنگ و قطب منفی را با علامت (-)یا(N)و یا باحلقه پلاستیکی سیاه یا آبی رنگ مشخص می کنند. اگریک سیم به یک قطب و یکسیم دیگر را به قطب دیگر وصل ‎کنیم سپس دو سر دیگر سیمها را داخل محلول آبنمک قرار ‎دهیم از اطراف هر کدام از سیمها که حباب بیشتری متصاعد شود آنسیم مربوط به قطب منفی است. نگهداری باتری: برای دوام افزایش طولعمر باتری در سیستم برق خودرو باید باتری همیشه در حال شارژ باشد و اگر باتری مدت زیادی شارژنشود،صفحه های آن سولفاته شده وغیر قابل استفاده خواهد شد و در زمستان یخمی زند.غلظت آب باتری باید اندازه باشد و سطح آب باتری مقداری از دربباتری پائین تر بوده بطوریکه روی پلیت های باتری (یک سانتی متر بالایصفحات)مایع باتری قرار گرفته باشد وهفته ای یک بار کنترل شود. بستهایباتری با استفاده از جوش شیرین و آب گرم تمیز و محکم شود و روی بستهاگریسمالیده شود و هیچگاه برای بستن یا باز کردن بستهای باتری فشار یا ضربه بهآنها وارد نیاورید، برای اندازه کردن آب اسید داخل باتری در تابستان آبمقطر ودر زمستان آب اسید اضافه شود. و سوراخهای هواکش درب خانه های باتریباز باشد و از قرار دادن ابزار کار و اشیائ فلزی بر روی باتری در سیستم برق خودرو خودداری شود.
نگهداری باتری: برای دوام افزایش طولعمر باتری در سیستم برق خودرو باید باتری همیشه در حال شارژ باشد و اگر باتری مدت زیادی شارژنشود،صفحه های آن سولفاته شده وغیر قابل استفاده خواهد شد و در زمستان یخمی زند.غلظت آب باتری باید اندازه باشد و سطح آب باتری مقداری از دربباتری پائین تر بوده بطوریکه روی پلیت های باتری (یک سانتی متر بالایصفحات)مایع باتری قرار گرفته باشد وهفته ای یک بار کنترل شود. بستهایباتری با استفاده از جوش شیرین و آب گرم تمیز و محکم شود و روی بستهاگریسمالیده شود و هیچگاه برای بستن یا باز کردن بستهای باتری فشار یا ضربه بهآنها وارد نیاورید، برای اندازه کردن آب اسید داخل باتری در تابستان آبمقطر ودر زمستان آب اسید اضافه شود. و سوراخهای هواکش درب خانه های باتری باز باشد و از قرار دادن ابزار کار و اشیائ فلزی بر روی باتری در سیستم برق خودرو خودداری شود. الکترولیت یا اسید باتری: مایع داخل باتریهای سربی محلول اسید سولفوریک H2SO4 می‎باشد که به نسبت 75% آب مقطر و 25% اسید تهیه می‎شود. درصد مخلوط اسید و آب مقطرو غلظت آنرا توسط هیدرومتر یا اسید سنج تعیین می‎کنند. توصیه 1- موقعی که برای مدت طولانی نخواهید از خودرو تان استفاده کنید به مرورزمان برق باتری خودرو تخلیه می شود در اینصورت برای جلو گیری از خالی شدن برقباتری ابتدا باید آن را خشک نموده و سپس باتری را دور از رطوبت نگهدارینمائید. توصیه 2- موقعی که استارت می زنید و برق به صفحه نمایشگر خودرو سرعتنمی رسد ابتدا باتری را بررسی کنید و سر باتری یا بست ها و یا کابل ها رابررسی نمائید. توصیه 3- از اتصال کوتاه نمودن قطبهای باتری خودرو بپرهیزید زیرا باعث ترکیدن باتری و ایجاد ضایعه میگردد. توصیه 4- دقت شود که سوراخهای هواکش درب خانه های باتری باز باشند.