رزومه کاری
تعمیرات تخصصی سیستم سوخت رسانی انژکتوری و جرقه
تعمیرات تخصصی سیستم سوخت رسانی انژکتوری و جرقه

که در دوره تخصصی مذکور بر روی سنسور ها و عملگر ها مربوط به بخش موتور مولد قدرت تمرکز دارد یعنی بررسی نحوه عملکرد و مدارات و خرابی های کلیه سنسور های مورد استفاده در حوالی موتور که به ecu. اطلاعات میدهند و کلیه عملگر های حوالی موتور که به دستور ecu کاری را انجام میدهند می پردازد Repairig of fuel injection system & ignition system