رزومه کاری
 زبان انگلیسی   Interchange -Intermediate
زبان انگلیسی Interchange -Intermediate

بدون شک تعمیرکاری موفق و رو به پیشرفت خواهد بود که روز به روز بکوشد تا برتسلطش بر زبان های روز دنیا بیفزاید