رزومه کاری
برق و سیستم سوخت رسانی
برق و سیستم سوخت رسانی

این دو دوره که جمعا به مدت ۹۰ ساعت در مرکز آموزش فنی و حرفه برگزار گردید سرفصل های زیر به کار آموزان آموزش داده شد بررسی و تعمیرات کلیه مدارات الکتریکی و الکترونیکی این خودرو و مدارات سیستم سوخت رسانی و جرقه زنی آن